Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

12:45
1933 4389
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
12:44
12:44
5211 f2b6

adanvc:

Subway Lovers. New York, 1949.

by Arthur Leipzig

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

December 01 2016

21:57
7419 dcd2
Reposted fromkarahippie karahippie viaantproof antproof
21:52
0351 031b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

November 29 2016

10:08
10:08

November 28 2016

12:09
12:09
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viaiblameyou iblameyou
12:07
Reposted fromfitvet fitvet viaampajewska ampajewska
12:06
0672 9267
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai

November 26 2016

22:25
Play fullscreen
Will you shed no tear for broken me
Reposted fromiblameyou iblameyou
22:20

November 22 2016

12:56
5374 537d
Reposted frompelnaironii pelnaironii viascorpix scorpix
12:50
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
12:49
12:49
12:47
3074 da5c
Reposted fromdimer dimer viajestemzero jestemzero
12:44
8147 d339 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viascorpix scorpix
12:43
6275 1ef3 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl