Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

8459 b52f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

September 13 2019

8684 c349 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczesciczolem czesciczolem

September 11 2019

7817 4472
Reposted fromEtnigos Etnigos
7823 53d6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 07 2019

9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viacoeurina coeurina
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
4641 6429

September 06 2019

3182 aa35
Reposted fromfungi fungi viafreeway freeway
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

8654 f73a
Reposted fromkarahippie karahippie viarudelubie rudelubie

September 05 2019

6545 65be
Reposted fromstumph stumph viairmelin irmelin
3378 1747 500
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
1025 596e
Reposted from0 0 viaczesciczolem czesciczolem
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaczesciczolem czesciczolem
1051 ea0b 500
Reposted fromtfu tfu viaczesciczolem czesciczolem
6069 caec 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesciczolem czesciczolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl